Uprzejmie informujemy, iż Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnejw Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 159 realizuje Projekt pn. „KADRY DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia

Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych

Wartość projektu: 7 292 219,00 zł

Wartość dofinansowania: 7 073 452,00 zł

Cel Projektu: poprawa dostępu do opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży dzięki rozwojowi kadr z woj. łódzkiego, świętokrzyskiego, opolskiego, lubuskiego, realizujących świadczenia w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

poprzez realizację:

· szkolenia specjalizacyjnego z psychoterapii dzieci i młodzieży (dla 36 osób),

· dwóch edycji szkolenia specjalizacyjnego z psychologii klinicznej blok podstawowy i szczegółowy blok specjalistyczny dzieci i młodzieży (dla 36 osób),

· trzech edycji szkolenia terapii środowiskowej dzieci i młodzieży (dla 45 osób),

· szkoleń z problemów psychiatrycznych dzieci i młodzieży (dla 60 lekarzy).

Projekt poprzez specjalistyczne kształcenie kadry:

· psychoterapeutów,

· psychologów klinicznych,

· terapeutów środowiskowych,

· lekarzy

przyczyni się do zmniejszenia skali problemów z dostępem do wykwalifikowanej kadry, poprawi współpracę między profesjonalistami z różnych poziomów opieki nie tylko szpitalnej i ambulatoryjnej, ale także środowiskowej.

Planowany okres realizacji Projektu: 01.11.2019 r.-30.06.2023 r.

Grupy docelowe:

wsparciem zostaną objęci: lekarze, psycholodzy i przedstawiciele innych zawodów istotnych z punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia psychicznego:

  1. posiadający miejsce zamieszkania lub wykonujący pracę na terenie województw: łódzkiego, opolskiego, świętokrzyskiego, lubuskiego,
  2. posiadający status pracownika jednostki współpracującej z systemem opieki opieki zdrowotnej lub zatrudnieni w publicznym systemie ochrony zdrowia (tj. osoby zatrudnione na umowę o pracę lub cywilno-prawną w podmiocie leczniczym posiadającym kontrakt z OW NFZ) lub w jednostkach oświatowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, jednostkach pomocy społecznej - łącznie 177 osób z podziałem na poszczególne typy proj. (zadania).

Nabór uczestników do projektu będzie prowadzony odpowiednio:

zadanie 1 – szkolenie specjalizacyjne - psychoterapia dzieci i młodzieży – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24.02.2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 786),

zadanie 2 – szkolenie specjalizacyjne - psychologia kliniczna dzieci i młodzieży - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24.02.2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 786),

zadanie 3 – szkolenie – terapia środowiskowa dzieci i młodzieży – w oparciu o kryteria naboru określone we wniosku o dofinansowanie projektu oraz regulaminie rekrutacji uczestników projektu,

zadanie 4 – szkolenia z zakresu zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży dla lekarzy -w oparciu o kryteria naboru określone we wniosku o dofinansowanie projektu oraz regulaminie rekrutacji uczestników projektu.

Szczegółowe informacje o etapach realizacji Projektu oraz warunkach udziału w Projekcie będą zamieszczone na stronie internetowej Projektodawcy: www.babinski.home.pl w zakładce: PO WER DiM.