Informacje O przetwarzaniU danych osobowych

W SPECJALISTYCZNYM PSYCHIATRYCZNYM ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁODZI

KTO JEST ADMINISTRATOREM MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Jeżeli jesteś naszym Pacjentem, administratorem Twoich danych jest Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi, z siedzibą przy ul. Aleksandrowskiej 159, 91-229 Łódź

W JAKI SPOSÓB MOGĘ SIĘ SKONTAKTOWAĆ Z ADMINISTRATOREM MOICH DANYCH?

Z administratorem Twoich danych możesz się skontaktować poprzez adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator danych wyznaczył osobę pełniącą rolę inspektora ochrony danych - Panią Joannę Pacholak, z którą można się skontaktować poprzez adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

SKĄD OTRZYMUJEMY TWOJE DANE?

W większości przypadków dane powierzasz nam osobiście.

Czasami uzyskujemy je od uprawnionej instytucji lub placówki medycznej, która kieruje Cię do nas.

Jeżeli jest to uzasadnione stanem Twojego zdrowia, Twoje dane osobowe mogą być uzyskiwane od Twoich osób bliskich.

JAKIE TWOJE DANE PRZETWARZAMY?

Aby udzielić Ci świadczenia zdrowotnego (wizyta w poradni, przyjęcie do szpitala, itp.) potrzebujemy Twoje dane obejmujące imię, nazwisko, płeć, PESEL lub datę urodzenia (w przypadku braku numeru PESEL). Jest to konieczne do potwierdzenia Twojej tożsamości i sprawdzenia Twojego uprawnienia do świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

Ponadto jesteśmy zobowiązani do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, której treść i zakres określają obowiązujące przepisy prawa. Dane zawarte w dokumentacji obejmują m.in. opis przebiegu procesu leczenia i diagnostyki, w szczególności są tam informacje o Twoim stanie zdrowia jak również mogą znaleźć się informacje o Twoich nałogach czy preferencjach seksualnych. Zbieramy te informacje, jeżeli jest to niezbędne do postawienia diagnozy i poprowadzenia w sposób właściwy Twojego procesu leczenia.

Jeśli podasz nam numer swojego telefonu i adres e-mail, będziemy mogli łatwiej się z Tobą skontaktować.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do celów udzielania świadczeń zdrowotnych (diagnostyka, profilaktyka, terapia) oraz zarządzania usługami opieki zdrowotnej (np. rozliczeń z płatnikiem, prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, weryfikacji tożsamości przed udzieleniem świadczeń).

Podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. przepisami regulującymi proces udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Twoje dane mogą być także przetwarzane na potrzeby prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisamiustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Możemy przetwarzać Twoje dane w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO.

 

Realizujemy Twoje prawa jako naszego pacjenta, np. odbieramy i archiwizujemy Twoje oświadczenia, w których upoważniasz inne osoby do dostępu do Twojej dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie Twojego zdrowia.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia MZ

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?

Twoje dane będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa, a w szczególności przez okres czasu wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Dokumentacja medyczna jest przechowywana co do zasady przez okres co najmniej 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.

Po upływie ustawowego czasu przechowywania dokumentacji medycznej będzie ona niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła, lub wydana Panu/Pani lub osobie przez Pana/Panią upoważnionej.

Dane służące do celów rozliczania świadczeń zdrowotnych, a także dane służące do dochodzenia roszczeń będą przetwarzane przez okres przedawnienia tych roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

Dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych są przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

KOMU MOŻEMY UDOSTĘPNIAĆ TWOJE DANE?

Twoje dane możemy udostępniać podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w tym m.in. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych oraz organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli.

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na na nasze zlecenie m.in. dostawcom usług teleinformatycznych, usług prawnych, usług archiwum itp. - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i wyłącznie na nasze polecenie.

Jeżeli upoważniłeś inne osoby – otrzymają one dostęp do Twojej dokumentacji medycznej i informacji o stanie Twojego zdrowia.

Nie przewidujemy udostępnienia Twoich danych do innego państwa.

CZEGO MOŻESZ OD NAS ŻĄDAĆ W ZAKRESIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Przysługuje CI prawo:

  • dostępu do Twoich danych osobowych - uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskania dostępu do nich oraz przekazania Ci informacji w zakresie wskazanym w art. 15 RODO.
  • sprostowania Twoich danych osobowych - żądania od nas niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
  • usunięcia Twoich danych osobowych - żądania od nas niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli spełniona została jedna z przesłanek określonych w art. 17 RODO, m.in. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Prawo do usunięcia danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej.
  • ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej.
  • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
    w przypadkach określonych w art. 21 RODO.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z nami lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

CZY MUSISZ NAM PODAĆ SWOJE DANE OSOBOWE?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udzielenia Ci świadczeń zdrowotnych ze względu na wymogi prawne nałożone na administratora danych, w tym m.in. konieczność prowadzenia dokumentacji medycznej.
Odmowa podania danych może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego - nie dotyczy to sytuacji zagrożenia życia, czy pacjentów nieprzytomnych.

Podanie danych jest również niezbędne do wystawienia rachunku lub faktury.

CZY TWOJE DANE BĘDĄ PRZETWARZANE BEZ UDZIAŁU CZŁOWIEKA?

Nie stosujemy przetwarzania Twoich danych bez udziału człowieka.

Definicje i skrótY

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Ustawa o prawach pacjenta - ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

Rozporządzenie MZ - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania;