Deklaracja dostępności serwisu www.babinski.home.pl

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi

Przeglądamy i na bieżąco aktualizujemy treści serwisu. Dbamy o to, by informacje, które publikujemy, były dostępne dla jak najszerszego grona odbiorców.

Data publikacji strony internetowej: 2012-06-10

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-11-11

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Na stronie internetowej:

 • zamieszczone publikacje w formie plików PDF nie są w całości dostępne cyfrowo,
 • występują niepełne opisy alternatywne elementów nietekstowych,
 • część grafik opublikowanych przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, nie spełnia wymogów minimalnego kontrastu dla osób niedowidzących oraz opisu alternatywnego.
 • Zmiany wprowadzane są sukcesywnie.

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności: 2021-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Cele SPZOZ w Łodzi przy tworzeniu strony internetowej:

 • łatwość w użyciu, czytelność i zrozumiałość
 • pomocność w życiu codziennym
 • dostępność dla wszystkich bez względu na wiek czy poziom sprawności.

Działania podejmowane przez SPZOZ w Łodzi przy tworzeniu strony internetowej:

 • piszemy prostym, powszechnie zrozumiałym językiem
 • dzielimy treści na krótkie akapity, używamy krótkich zdań
 • umieszczamy ważne linki w osobnych akapitach, które są dobrze widoczne
 • na każdej stronie dostępna jest „ścieżka”, dzięki której można łatwo powrócić do strony wyższego rzędu
 • internauta może poruszać się po serwisie za pomocą klawisza „Tab”
 • umieszczone są linki powrotu lub nawigacji naprzód i wstecz
 • dbamy o odpowiedni kontrast tekstu do tła, dzięki temu informacje są czytelne również dla osób słabiej widzących

Skróty klawiaturowe

 • ze strony internetowej można korzystać przy pomocy klawisza TAB na klawiaturze (oraz strzałek i spacji w przypadku menu)
 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych
 • na stronie internetowej kontrast w większości spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada Sławomir Stachura

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon: 42 71-55-801

Każdy ma prawo:

 

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
 • złożyć wniosek o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, którego dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Tryb rozpatrywania żądania:

 • Żądanie realizujemy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
 • Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
 • Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.
 • Jeśli odmówimy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.
 • Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.