Projekt "PrzyStań DiM" realizowany przez Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi, Szpital im. J. Babińskiego w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, Miastem Łódź, jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.
Okres realizacji projektu: 2021-06-01 do: 2023-10-31

Celem projektu jest utworzenie na podstawie istniejącego modelu innowacji społecznej Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży (ŚCZPDiM) działającego na obszarze woj. Łódzkiego. 

Opieką, w ramach ŚCZPDiM, będą objęte:

 • dzieci poniżej 7 r. ż.,
 • dzieci i młodzież objęta obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki,
 • uczniowie szkół ponadpodstawowych, jednak nie później niż do ukończenia 21 r. ż.

Projekt obejmie 1000 środowisk, w których funkcjonują odbiorcy. 

Centrum będzie siecią wspólnie działających instytucji i podmiotów, w których rodzina, dzieci i młodzież otrzymają skoordynowane wsparcie jak najbliżej miejsca zamieszkania. 
Powstała struktura pozwala na zarządzanie procesem zdrowienia z uwzględnieniem roli specjalistów z różnych sektorów (projekt zakłada koordynację współpracy pomiędzy sektorami ochrony zdrowia, edukacji i pomocy społecznej) oraz z wykorzystaniem zasobów społeczności lokalnej. 

Innowacyjne podejście zapewni monitorowanie procesu zdrowienia podopiecznych ŚCZPDiM od pojawienia się pierwszego kryzysu psychicznego do ponownego wejścia w role rodziców oraz ich dzieci. Istotną częścią projektu są oddziaływania edukacyjne i profilaktyczne skierowane do pracowników z różnych sektorów, tak aby mogli zarówno zapobiegać wystąpieniu kryzysów psychicznych u dzieci i młodzieży, jak również odpowiednio wcześnie reagować. Umiejscowienie odbiorców proj. w konkretnej dzielnicy pozwoli na elastyczne dostosowanie projektu do specyfiki lokalnej. 
Działania w projekcie są komplementarne do działań prowadzonych w ramach reformy psychiatrii dzieci i młodzieży prowadzonych przez Ministra Zdrowia. Wydatki ponoszone w projekcie będą komplementarne do świadczeń finansowanych z NFZ. 

Grupa docelowa 1000 osób dzieci i młodzież (poniżej 7 r. ż., dzieci i młodzież objęta obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki, uczniowie szkół ponadpodstawowych, jednak nie później niż do ukończenia 21 r. ż ) z problemami psychicznymi i zaburzeniami behawioralnymi będące w centrum zainteresowania środowiskowej opieki psychiatrycznej. 
Ponadto grupą docelową będą podmioty wchodzące w skład sieci wsparcia na terenie realizacji proj. - uczestnicy działań edukacyjnych lub profilaktycznych ukierunkowanych na poprawę zdrowia psychicznego DiM.

Będzie to:
•    75 placówek edukacyjnych: przedszkola, szkoły podstawowe i średnie, w tym:
    •    30 przedszkoli - 150 nauczycieli (K)
    •    25 szkół podstawowych: nauczyciele wczesnoszkolni - 125 osób (K), nauczyciele klas IV-VIII - 125 osób (115K/10M)
    •    20 szkół średnich/zawodowych - 75 nauczycieli (60K/15M)
    •    2 Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne - 10 pracowników poradni (K)
    •    5 Ośrodków Pomocy Społecznej/ - 50 osób (K) - asystenci rodziny/pracownicy socjalni
    •    15 przychodni POZ - 45 osób (41K/4M) lekarze pediatrzy, interniści, rodzinni, pielęgniarki
    •    3 Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej - 15 kuratorów (13K/2M)
    •    pracownicy RCPS w Łodzi - 10K

Struktura ŚCZPDiM


 

Zespół pierwszego kontaktu:

 • przyjmuje zlecenia z Centrum Koordynacji;
 • podejmuje pierwszy kontakt z osobą zgłaszająca, w przypadku nieletnich z rodzicami;
 • podejmuje interwencję w przeciągu 72 godzin od zgłoszenia;
 • pracuje  w duchu dialogu otwartego;
 • specjaliści prowadzą sesję dialogu otwartego do końca trwania leczenia;
 • jeśli jest potrzeba przekazują dziecko do pozostałych zespołów;
 • case manager;
 • konceptualizacja problemu/ IPZ;
 • wizyty w domu

Zespół diagnostyczno- konsultacyjny 

 • lekarze i psycholodzy diagności;
 • diagnoza psychologiczna i psychiatryczna;
 • proces kończy się przekazaniem rodzinie i dziecku diagnozy w formie ustnej lub pisemnej;
 • jeśli jest potrzeba pracy terapeutycznej przekazanie do zespołu psychoterapeutycznego;
 • uzupełnienie IPZ;
 • wizyty w środowisku, jeśli jest taka potrzeba;
 • współpraca z zespołem pierwszego kontaktu jak i psychoterapeutycznym.

Zespół psychoterapeutyczny

 • psychoterapia indywidualna, rodzinna, grupowa w nurtach uznawanych przez PTP,
 • realizacja IPZ,
 • współpraca z zespołem pierwszego kontaktu - OD,
 • wizyty w środowisku, jeśli jest potrzeba,
 • współpraca z zespołem pierwszego kontaktu jak i diagnostyczno- konsultacyjnym i Tś DiM.

Terapeuci środowiskowi dzieci i młodzieży

 • grupy socjoterapeutyczne;
 • grupy podwórkowe;
 • praca terapeutyczna z dzieckiem i rodzicami w jego środowisku;
 • wsparcie pracy terapeuty indywidualnego;
 • warsztaty w kasach klientów Centrum;
 • praca z nauczycielami na terenie szkoły;
 • współpraca z zespołem pierwszego kontaktu, psychoterapeutycznym i diagnostyczno- konsultacyjnym

Główne zadania: 

 1. Opracowanie modelu ŚCZPDiM i oprac. indywidualnego planu jego wdrażania.
 2. Działalność Centrum Koordynacji.
 3. Działalność ŚCZPDiM I poziom referencyjności.
 4. Działalność ŚCZPDiM II poziom referencyjności.
 5. Oddziaływania edukacyjne i profilaktyczne.

Główne rezultaty: 

 1. Przeskalowanie innowacji społecznej polegającej na utworzeniu i działalności ŚCZPDiM w Łodzi.
 2. Objęcie opieką środowiskową 1000 os. - dzieci i młodzieży do 21.r.ż. oraz ich środowisk.
 3. Podniesienie kompetencji 514 pracowników placówek JSO, POZ, OPS oraz 17 pracowników ŚCZPDiM w Łodzi.

Całkowita wartość projektu: 14 999 920,10 zł 
Wartość dofinansowania: 14 999 920,10 zł 

Karta przyjęcia w formacie .PDF do pobrania

Karta rejestracji w formacie .PDF do pobrania

Regulamin w formacie .PDF do pobrania

Karta rezygnacji w formacie .PDF do pobrania

Karta zgody w formacie .PDF do pobrania