Jest oddziałem koedukacyjnym dysponującym miejscami dla osób powyżej 18 lat.
Pacjenci przyjmowani są do oddziału na podstawie skierowania oraz po wstępnej kwalifikacji przez ordynatora oddziału.
Warunkiem przyjęcia jest posiadanie aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego.

W ramach oddziału udzielane są świadczenia zdrowotne osobom z następującymi zaburzeniami psychicznymi:
• Organicznymi zaburzeniami psychotycznymi
• Organicznymi zaburzeniami afektywnymi
• Schizofrenią, zaburzeniami typu schizofrenii, zaburzeniami schizoafektywnymi, zaburzeniami urojeniowymi
• Zaburzeniami nastroju
• Zaburzeniami nerwicowymi związanymi ze stresem i pod postacią somatyczną
• Zespołami behawioralnymi związanymi z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi
• Zaburzeniami osobowości
z wyłączeniem
• Uzależnienia od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych
• Upośledzenia umysłowego

Oddział Dzienny jest oddziałem tzw. hospitalizacji częściowej, pacjenci przebywają w placówce kilka godzin dziennie (min. 5 godzin) przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. Maksymalny czas leczenia określony przez NFZ wynosi 12 tygodni.

Podstawowymi zasadami pracy w oddziale są:
• Zasada partnerstwa: poszanowanie praw i indywidualności pacjenta
• Zasada wielostronności oddziaływań
• Zasada stopniowania trudności
• Zasada optymalnej stymulacji i elastyczności w świadczeniu usług i dostosowywania ich do zmieniających się potrzeb pacjenta
• Zasada zgodności biologicznych i psychospołecznych oddziaływań

Oddział Dzienny ma na celu zapewnienie pacjentowi z zaburzeniami psychicznymi kompleksowych świadczeń zdrowotnych.
Zadaniem oddziału jest realizacja programu terapii dostosowanego do indywidualnych potrzeb pacjenta zawierającego diagnostykę, leczenie i wczesną rehabilitację.

Diagnostyka

1. Badanie psychiatryczne
2. Badanie fizykalne z oceną stanu somatycznego i neurologicznego
3. Badania laboratoryjne
4. Badanie psychologiczne
5. Ocena pielęgniarska
6. Diagnoza społeczna
7. Spotkania zespołu terapeutycznego celem ustalenia planu oddziaływań terapeutycznych, oceny postępów realizacji programu

Leczenie, wczesna rehabilitacja

1. Kontrolne badania psychiatryczne
2. Farmakoterapia
3. Zabiegi pielęgniarskie
4. Społeczność terapeutyczna
5. Psychoterapia indywidualna
6. Psychoterapia grupowa
7. Wsparcie psychospołeczne, interwencje kryzysowe
8. Zajęcia psychoedukacyjne
9. Terapia zajęciowa
10. Terapia ruchem
11. Treningi umiejętności społecznych
12. Treningi funkcji poznawczych
13. Zajęcia relaksacyjne
14. Arteterapia
15. Promocja zdrowia

Zespół terapeutyczny Oddziału Dziennego

Ordynator specjalista psychiatra Sylwia Miłońska
Lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z psychiatrii Julia Kuropatwa
Pielęgniarka oddziałowa specjalistka pielęgniarstwa psychiatrycznego Danuta Kowalska
Specjalista psycholog kliniczny dr n. med. Małgorzata Szpilewska-Drożdż, psychoterapeuta
Psycholog w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej mgr Paulina Gniłka, psychoterapeuta
Starszy terapeuta zajęciowy Ewa Maciejewska
Starszy terapeuta zajęciowy Ewa Król

Godziny pracy Oddziału:
7:30-15:05

Numery telefonów:
(42) 71 55 786Ordynator Oddziału
(42) 71 55 787Gabinet lekarski
(42) 71 55 788Gabinet Pielęgniarki Oddziałowej
(42) 71 55 789Gabinet zabiegowy
(42) 71 55 790Gabinet psychologa
(42) 71 55 791Gabinet psychologa