Zadania dofinansowane z WFOŚiGW


Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi informuje o uzyskanym dofinansowaniu zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji na realizację zadania: 
„Pielęgnacja drzewostanu na terenie szpitala im. J. Babińskiego w Łodzi – SP ZOZ w Łodzi”

Wartość ogólna zadania: 221 160,00 zł

Wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji wynosi: 194.594,00 zł

Opis zakresu projektu:
Pielęgnacja drzewostanu w parku na terenie Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 159, realizowana w ramach dofinansowania ze  środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pt. ”Pielęgnacja drzewostanu na terenie Szpitala im. J. Babińskiego w Łodzi”, polega na pracach pielęgnacyjno-sanitarnych i pielęgnacyjnych poprzez między innymi:
1.    Cięcie gałęzi w koronach drzew.
2.    Pracach związanych z mechanicznym wzmacnianiem koron drzew.
Zaproponowane zabiegi są zgodne ze współczesną wiedzą i praktyką  rekomendowaną m. in. przez Europejską Radę d.s. drzew (EAC), organizacją działającą w ramach Unii Europejskiej i zrzeszającą instytucje i osoby zajmujące się naukowo i zawodowo z pielęgnacją drzew.
Celem realizacji projektu jest poprawa walorów krajoznawczych oraz środowiska naturalnego.


Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi informuje o uzyskanym dofinansowaniu zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki na realizację zadania:

Budowa stacji uzdatniania wody w SP ZOZ w Łodzi

Wartość ogólna zadania:  670 200,00 zł

Wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki wynosi: 607 382,00 zł

Opis zakresu projektu:
Przedmiotem projektu była budowa stacji uzdatniania wody w celu redukcji zanieczyszczeń oraz poprawy warunków hospitalizacji pacjentów.