RPO

Uprzejmie informujemy, iż Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi z siedzibą przy ul. Aleksandrowskiej 159 realizuje projekt pn.

„Zakup agregatu prądotwórczego wraz z montażem oraz niezbędnymi przyłączami dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi”

wg umowy dotacji Nr UDA-RPLD.02.07.00-00-040/11-00 z 28 grudnia 2011 roku
wniosek WND-RPLD.02.07.00-040/11
wartość ogólna projektu 299 514,00
wartość dofinansowania 241 431,38 tj 84% kosztów kwalifikowanych.

Projekt realizowany jest w okresie 30.09.2011r. – 31.12.2012r.

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 w ramach Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.7 Elektroenergetyka.

Celem projektu jest stworzenie bezpieczeństwa energetyczne w Szpitalu na wypadek awarii poprzez zakup alternatywnego źródła zaopatrzenia w energię.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO