Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego Łódź Bałuty

 

Uprzejmie informujemy, iż Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi z siedzibą przy ul. Aleksandrowskiej 159 realizuje projekt pn. 

„Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego Łódź Bałuty” 

wg umowy dotacji Nr UDA-RPLD.07.02.00-10-0011/18-00  z 27-07-2018 roku 
wniosek RPLD.07.02.00-10-0011/18

 

wartość ogólna projektu: 2 486 296,00 zł
wartość dofinansowania 2 016 139,14 zł tj 85% kosztów kwalifikowanych. 
Projekt realizowany jest w okresie 01.01.2019r. – 31.12.2019r. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w  ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, (Oś  Priorytetowa VII: - Działanie VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia).

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych świadczonych przez Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital im. J. Babińskiego w Łodzi, odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby mieszkańców miasta Łódź i województwa łódzkiego. Projekt w swoim zakresem obejmuje prace i zadania  w zakresie przebudowy i remontu infrastruktury ochrony zdrowia, w tym jej dostosowania do potrzeb osób starszych i osób z niepełnosprawnościami wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do udzielania świadczeń medycznych – na potrzeby utworzenia Centrum Zdrowia Psychicznego - Łódź Bałuty wchodzącego w skład Specjalistycznego Psychiatrycznego zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi Szpital im. Dr J. Babińskiego.

 

Końcowymi beneficjentami projektu będą wszyscy mieszkańcy Miasta Łodzi i okolic obszaru województwa łódzkiego. Zgodnie z założeniami projektu, do nowopowstałej Poradni Zdrowia Psychicznego „Bałuty” będzie należała koordynacja udzielania świadczeń opieki psychiatrycznej dla ludności zamieszkałej przede wszystkim na terenie całego osiedla Łódź – Bałuty (206 800  osób), choć nie jest wykluczone że z usług Centrum będą korzystać również pozostali mieszkańcy województwa łódzkiego i miejsc bardziej oddalonych od siedziby CZP.

 Realizacja - zdjęcia