Wdrożenie e-usług i elektronicznej dokumentacji medycznej w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łodzi

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn.

 

„Wdrożenie e-usług i elektronicznej dokumentacji medycznej

w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łodzi”

 

Celem bezpośrednim projektu jest rozwój usług elektronicznych w obszarze zdrowia, zwiększone ich wykorzystanie na terenie województwa łódzkiego oraz zapewnienie interoperacyjności systemów teleinformatycznych.

 

W ramach projektu wdrożonych zostanie 6 elektronicznych usług:

l  4 sztuki-usług A2C o stopniu dojrzałości co najmniej 4, umożliwiających pacjentowi pełne załatwienie sprawy tj.:

o    telekonsultacje lekarz - pacjent - telekonsultacje lekarz-pacjent z udostępnieniem dokumentacji medycznej.

o    e-dzienniczek (platforma telemedyczna) - zdalne monitorowanie stanu zdrowia pacjenta. System będzie dostarczał aplikacje dostępne dla lekarza oraz pacjenta z możliwością podłączenia urządzeń pomiarowych.

o    e-wyniki - informacje o udzielonych świadczeniach medycznych, przegląd i pobranie wyników badań, uzyskiwanie dokumentacji medycznej przez pacjenta.

o    e-profilaktyka - zapoznanie się pacjenta z programami profilaktycznymi: po zadaniu kilku pytań system zaproponuje udział pacjentowi w skierowanych dla niego badaniach profilaktycznych.

l  2 sztuki e-usługi A2B o stopniu dojrzałości co najmniej 4-transakcja:

o     e-platforma - przesyłanie podstawowych danych o pacjencie od/do zewnętrznego świadczeniodawcy, np.: przesyłanie i odczytywanie danych o alergiach pacjenta.

o    telekonsultacje lekarz –l ekarz - telekonsultacje lekarz-lekarz z udostępnieniem dokumentacji medycznej
(w tym terapeuta – instytucja opieki społecznej w zakresie przewidzianym przepisami prawa).

 

Realizacja projektu pozwoli na: rozwój elektronicznych usług na rzecz pacjentów i innych podmiotów z sektora ochrony zdrowia, podniesienie poziomu komunikacji ze szpitalem poprzez zwiększenie poziomu dostępności i wykorzystania
e-usług, poprawę diagnozowania pacjentów, poprawę efektywności pracy administracji szpitalnej i zarządzania palcówką, poprawę bezpieczeństwa danych systemów teleinformatycznych e-zdrowia oraz poprawę umiejętności posługiwania się narzędziami i technologiami informacyjno-komunikacyjnymi przez pracowników szpitala.

 

Inwestycja obejmie:

·         Modernizację sieci teleinformatycznej

·         Zakup i instalację sprzętu komputerowego

·         Oprogramowanie systemowe i narzędziowe

·         Wdrożenie oprogramowania systemu szpitalnego (modernizacja systemu HIS do arch 3-warst., rejestracja zdarzeń niepożądanych, integracja z laboratorium, integracja z Platformą P1)

·         Wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (Elektroniczna Dokumentacja Medyczna oraz Portal i e-usługi on-line)

·         Szkolenia (HIS, EDM)

·         Zarządzanie projektem i promocja projektu

 

Szacuje się, że w 2021 roku liczba osób korzystających z usług on-line wyniesie 4 104 osoby/rok.

Projekt uwzględnia zasady projektowania uniwersalnego.

 

Projekt uzyskał dofinansowanie na poziomie 85% kosztów kwalifikowalnych.

 

Wartość całkowita projektu: 4 920 000,00 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 400 000,00 zł