Realizowane projekty unijne

Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego Łódź Bałuty

 

Uprzejmie informujemy, iż Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi z siedzibą przy ul. Aleksandrowskiej 159 realizuje projekt pn. 

„Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego Łódź Bałuty” 

wg umowy dotacji Nr UDA-RPLD.07.02.00-10-0011/18-00  z 27-07-2018 roku 
wniosek RPLD.07.02.00-10-0011/18

 

wartość ogólna projektu: 2 486 296,00 zł
wartość dofinansowania 2 016 139,14 zł tj 85% kosztów kwalifikowanych. 
Projekt realizowany jest w okresie 01.01.2019r. – 31.12.2019r. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w  ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, (Oś  Priorytetowa VII: - Działanie VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia).

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych świadczonych przez Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital im. J. Babińskiego w Łodzi, odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby mieszkańców miasta Łódź i województwa łódzkiego. Projekt w swoim zakresem obejmuje prace i zadania  w zakresie przebudowy i remontu infrastruktury ochrony zdrowia, w tym jej dostosowania do potrzeb osób starszych i osób z niepełnosprawnościami wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do udzielania świadczeń medycznych – na potrzeby utworzenia Centrum Zdrowia Psychicznego - Łódź Bałuty wchodzącego w skład Specjalistycznego Psychiatrycznego zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi Szpital im. Dr J. Babińskiego.

 

Końcowymi beneficjentami projektu będą wszyscy mieszkańcy Miasta Łodzi i okolic obszaru województwa łódzkiego. Zgodnie z założeniami projektu, do nowopowstałej Poradni Zdrowia Psychicznego „Bałuty” będzie należała koordynacja udzielania świadczeń opieki psychiatrycznej dla ludności zamieszkałej przede wszystkim na terenie całego osiedla Łódź – Bałuty (206 800  osób), choć nie jest wykluczone że z usług Centrum będą korzystać również pozostali mieszkańcy województwa łódzkiego i miejsc bardziej oddalonych od siedziby CZP.

 Realizacja - zdjęcia


 

 

Wdrożenie e-usług i elektronicznej dokumentacji medycznej w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łodzi

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn.

 

„Wdrożenie e-usług i elektronicznej dokumentacji medycznej

w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łodzi”

 

Celem bezpośrednim projektu jest rozwój usług elektronicznych w obszarze zdrowia, zwiększone ich wykorzystanie na terenie województwa łódzkiego oraz zapewnienie interoperacyjności systemów teleinformatycznych.

 

W ramach projektu wdrożonych zostanie 6 elektronicznych usług:

l  4 sztuki-usług A2C o stopniu dojrzałości co najmniej 4, umożliwiających pacjentowi pełne załatwienie sprawy tj.:

o    telekonsultacje lekarz - pacjent - telekonsultacje lekarz-pacjent z udostępnieniem dokumentacji medycznej.

o    e-dzienniczek (platforma telemedyczna) - zdalne monitorowanie stanu zdrowia pacjenta. System będzie dostarczał aplikacje dostępne dla lekarza oraz pacjenta z możliwością podłączenia urządzeń pomiarowych.

o    e-wyniki - informacje o udzielonych świadczeniach medycznych, przegląd i pobranie wyników badań, uzyskiwanie dokumentacji medycznej przez pacjenta.

o    e-profilaktyka - zapoznanie się pacjenta z programami profilaktycznymi: po zadaniu kilku pytań system zaproponuje udział pacjentowi w skierowanych dla niego badaniach profilaktycznych.

l  2 sztuki e-usługi A2B o stopniu dojrzałości co najmniej 4-transakcja:

o     e-platforma - przesyłanie podstawowych danych o pacjencie od/do zewnętrznego świadczeniodawcy, np.: przesyłanie i odczytywanie danych o alergiach pacjenta.

o    telekonsultacje lekarz –l ekarz - telekonsultacje lekarz-lekarz z udostępnieniem dokumentacji medycznej
(w tym terapeuta – instytucja opieki społecznej w zakresie przewidzianym przepisami prawa).

 

Realizacja projektu pozwoli na: rozwój elektronicznych usług na rzecz pacjentów i innych podmiotów z sektora ochrony zdrowia, podniesienie poziomu komunikacji ze szpitalem poprzez zwiększenie poziomu dostępności i wykorzystania
e-usług, poprawę diagnozowania pacjentów, poprawę efektywności pracy administracji szpitalnej i zarządzania palcówką, poprawę bezpieczeństwa danych systemów teleinformatycznych e-zdrowia oraz poprawę umiejętności posługiwania się narzędziami i technologiami informacyjno-komunikacyjnymi przez pracowników szpitala.

 

Inwestycja obejmie:

·         Modernizację sieci teleinformatycznej

·         Zakup i instalację sprzętu komputerowego

·         Oprogramowanie systemowe i narzędziowe

·         Wdrożenie oprogramowania systemu szpitalnego (modernizacja systemu HIS do arch 3-warst., rejestracja zdarzeń niepożądanych, integracja z laboratorium, integracja z Platformą P1)

·         Wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (Elektroniczna Dokumentacja Medyczna oraz Portal i e-usługi on-line)

·         Szkolenia (HIS, EDM)

·         Zarządzanie projektem i promocja projektu

 

Szacuje się, że w 2021 roku liczba osób korzystających z usług on-line wyniesie 4 104 osoby/rok.

Projekt uwzględnia zasady projektowania uniwersalnego.

 

Projekt uzyskał dofinansowanie na poziomie 85% kosztów kwalifikowalnych.

 

Wartość całkowita projektu: 4 920 000,00 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 400 000,00 zł


Podstrona projektu