Program edukacyjno-rehabilitacyjny w zaburzeniach nerwicowych, związanych ze stresem i pod postacią somatyczną dla mieszkańców województwa łódzkiego

W związku z ogłoszeniem o konkursie nr RPLD.10.03.01-IZ.00-10-001/18 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Działania X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia, Poddziałania X.3.1 Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej (Program edukacyjno-rehabilitacyjny w zaburzeniach nerwicowych, związanych ze stresem i pod postacią somatyczną dla mieszkańców województwa łódzkiego), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi zaprasza do współpracy w roli Partnerów podmioty które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu, w szczególności:

  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
  • podmioty wykonujące działalność leczniczą wskazane w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r.
  • działalności leczniczej,
  • instytucje naukowe,
  • jednostki badawczo-rozwojowe,
  • organizacje pozarządowe,
  • podmioty ekonomii społecznej,

legitymujące się doświadczeniem w świadczeniu usług stanowiących zakres projektu, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

O udział w projekcie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w:

  • art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
  • art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Uwaga! Obligatoryjnie należy spełnić także następujący wymóg:

Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej jest możliwe przez podmioty wykonujące działalność leczniczą uprawnione do tego na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w oparciu o definicję zawartą w ustawie o działalności leczniczej oraz przez osoby z doświadczeniem i kwalifikacjami wskazanymi w Programie (w zależności od rodzaju świadczeń zaplanowanych w RPZ) (przy czym świadczenia opieki zdrowotnej mogą być realizowane przez wnioskodawcę, partnera lub podmiot zewnętrzny na podstawie zlecenia).

 Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 7 lutego 2019 roku.